Profil Česko-německé obchodní a průmyslové komory

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), která je součástí celosvětové sítě bilaterálních zahraničních hospodářských komor, aktivně podporuje hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Německem. Již od roku 1993 podporuje prostřednictvím širokého portfolia služeb české podniky při vstupu na německý trh. Z pověření německého ministerstva hospodářství nabízí českým a německým firmám rozsáhlou síť kontaktů a zastupuje jejich zájmy při komunikaci s politiky a veřejností. ČNOPK poskytuje odborné poradenství při všech otázkách souvisejících se vstupem na německý trh.

Zahraniční hospodářské komory mají tři funkce:

Zahraniční hospodářské komory poskytují firmám z Německa a hostitelské země pod značkou "DEinternational" služby podporující jejich zahraniční obchodní činnost - v České republice prostřednictvím AHK Services, dceřiné společnosti ČNOPK.

Zahraniční hospodářské komory kolem sebe koncentrují firmy, které se aktivně podílejí na bilaterálních obchodních vztazích. Právě tito členové propůjčují zahraničním hospodářským komorám hlas, když před politikou, ekonomikou a správními orgány obhajují podporu bilaterálních obchodních vztahů.

Oficiální zastoupení německého hospodářství

Zahraniční hospodářské komory jsou z pověření Spolkové republiky Německo centrálními aktéry při podpoře německého zahraničního obchodu. Dále zastupují německé hospodářské zájmy v hostitelských zemích, informují o Německu a propagují ho.

Síť zahraničních hospodářských komor

Německé zahraniční hospodářské komory (Auslandshandelskammern – AHK) nabízí své zkušenosti, kontakty a služby německým i zahraničním firmám na 130 místech v 90 zemích světa. Zahraniční hospodářské komory mají zastoupení ve všech zemích, které jsou pro německé hospodářství obzvlášť zajímavé.

Zahraniční hospodářské komory jsou v Německu úzce spojeny se sítí německých obchodních a průmyslových komor (Industrie- und Handels­kammern – IHK). Obchodní a průmyslové komory společně se zahraničními hospodářskými komorami podporují německé firmy při budování obchodních vztahů v zahraničí.

Zastřešující organizací obchodních a průmyslových komor je Německý sněm obchodních a průmyslo­vých komor (Deutscher Industrie- und Handelskammertag – DIHK), který zároveň koordinuje i celosvětovou síť zahraničních hospodářských komor.

Hlavní témata ČNOPK

ČNOPK se v současné době zaměřuje na šest hospodářsko-politických klíčových témat. Tato témata vycházejí z každoročních konjunkturálních průzkumů ČNOPK, ve kterých firmy a investoři hodnotí atraktivitu a konkurence­schopnost České republiky jako investiční lokality a opakovaně zdůrazňují potřebu změn právě v souvislosti s těmito tématy. Proto se ČNOPK těmto oblastem intenzivně věnuje a snaží se zprostředkovat konkrétní návrhy na zlepšení příslušným zástupcům politiky a veřejné správy.

Odborné vzdělávání orientované na praxi
Posilování právní jistoty
Příznivé podmínky pro výzkum a vývoj
Transparentnost, férová hospodářská soutěž a integrita

Zastoupení ČNOPK

Cena AFI - ocenění za podporu investičního prostředí v ČR

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) obdržela v listopadu 2013 od Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a agentury CzechInvest cenu za dlouholetou podporu investičního prostředí v České republice.

Jako důvod svého rozhodnutí porota uvedla úspěšnou a záslužnou činnost ČNOPK pro rozvoj česko-německých hospodářských vztahů. K trvalému zlepšení investičního prostředí v České republice přispěla ČNOPK především získáváním a šířením poznatků ze soukromé sféry, které následně vnášela také do veřejné diskuze.

ČNOPK se představuje