Hlavní témata ČNOPK

V následujícím textu Vám v krátkosti představujeme hlavní hospodářsko-politická témata Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Tato témata vycházejí z každoročních konjunkturálních průzkumů ČNOPK, ve kterých firmy a investoři hodnotí atraktivitu a konkurenceschopnost České republiky jako investiční lokality a opakovaně zdůrazňují potřebu změn právě v souvislosti s těmito tématy. Proto se ČNOPK těmto oblastem intenzivně věnuje a snaží se zprostředkovat konkrétní návrhy na zlepšení příslušným zástupcům politiky a veřejné správy.

Odborné vzdělávání orientované na praxi

Podniky si již řadu let stěžují na nedostatek kvalifikovaných absolventů především středních odborných škol a učilišť. To se týká zejména technických povolání. Předmětem kritiky je to, že vzdělávání v odborných školách není dostatečně orientované na praxi, učební osnovy a profesní profily jsou zastaralé, počet studentů technických oborů stagnuje atd. Demografický vývoj navíc způsobí, že technicky vzdělaná generace odcházející do důchodu nestihne předat zkušenosti svým nástupcům.

Podniky musí investovat stále více času a peněz do zapracovávání absolventů odborných škol a doplňování jejich kvalifikace. Sílící nedostatek kvalifikovaných pracovníků přitom ohrožuje konkurenceschopnost Česka především v pro něj klíčovém průmyslovém sektoru a snižuje tak jeho atraktivitu pro investory.

ČNOPK již řadu let upozorňuje politické zástupce na výhody kooperativního systému vzdělávání, který by se mohl inspirovat duálním systémem v jiných zemích, a zahájila v této souvislosti různé aktivity. Stejně tak ČNOPK podporuje začínající snahy o posílení spolupráce škol a firem.


» Poziční dokument ČNOPK (pdf, 300 kB)

» Dopis premiéru Sobotkovi: ČNOPK znovu požaduje reformu vzdělávacího systému (22.06.2015)

Posilování právní jistoty

Podniky i renomované mezinárodní organizace hodnotí právní jistotu v Česku kriticky. Časté a částečně velmi krátkodobé změny zákonů, vleklá soudní jednání, chybějící prosaditelnost soudních rozhodnutí a zpětné přezkoumání pravomocných rozhodnutí v daňovém řízení vedou ke klesající důvěře v právo.  Dlouhodobá investiční rozhodnutí se tak stávají nevypočitatelnými. Domoci se práva je časově náročné a velice nákladné.

ČNOPK mimo jiné navrhuje posílit prosaditelnost práva pomocí apelačního principu, možnost nařízení přezkou­mání rozhodnutí v daňovém řízení pouze ve zdůvodněných výjimečných případech nebo zavedení zákonných lhůt pro doručení žalob (urychlení řízení).

Zásadní pro každého investora je také určitá jistota, že jeho investice může být realizována podle podmínek, o kterých věděl v momentě, kdy o ní rozhodoval. Zásadní a nečekané změny zákonů poškozují nejen obraz České republiky v zahraničí, ale i přímo finančně dopadají na české daňové poplatníky např. prostřednictvím náhrad přiznaných některým investorům v mezinárodních arbitrážích.

» Otevřený dopis: Výhrady k zákonu o významné tržní síle a jeho novelizaci (10.11.2014)

Příznivé podmínky pro vývoj & výzkum

Česká republika má v oblasti vývoje a výzkumu velký potenciál, který mnohé německé firmy již využívají. Klíč k zajištění a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky leží především v inovační činnosti firem.

Nejdůležitějším zdrojem inovací v podnicích jsou odborně vyškolení a zkušení zaměstnanci. Těch však na trhu práce začíná být nedostatek (viz bod odborné vzdělávání). Neméně důležité je vytvořit prostředí pro užší spolupráci mezi vysokými školami, výzkumnými institucemi a podniky, které umožní, aby docházelo k transferu technologií a vzájemné výměně cenných zkušeností a poznatků.

ČNOPK podporuje navazování kontaktů, spolupráci mezi podniky, vysokými školami, výzkumnými ústavy a státem, výměnu tzv. best practices a vytváření přeshraničních projektů. Podle našeho názoru je nutné urychlit cílené vytváření kompetenčních center (klastrů), zavést princip hospodářské soutěže také v oblasti výzkumu a vývoje a důsledně zaměřit podporu výzkumu, vývoje a inovací poskytovanou státem na budoucí růstový potenciál.

» Dopis premiéru Sobotkovi k zintenzivnění činnosti v oblasti výzkumu a vývoje (14.05.2015)

Transparentnost, férová hospodářská soutěž a integrita

Podniky již řadu let kritizují praxi při zadávání veřejných zakázek, chybějící transparentnost a korupci v České republice. Je nepřijatelné, aby řádně a odpovědně jednající podniky byly v konkurenční nevýhodě. Proto je třeba, aby stát a vláda zajistily odpovídající právní rámec a postaraly se o potřebnou transparentnost a důsledné jednání.

Samotné podniky by neměly pouze nárokovat větší transparentnost stěžovat si na korupci, ale také samy aktivně ukázat, jak seriózním a čestným jednáním přispět k zvýšení transparentnosti a férové hospodářské soutěži. Zásadní je, aby projekty byly transparentní nejen ve fázi vypsání zakázky, ale po celou dobu jejich trvání včetně navazujících zakázek.

ČNOPK se zasazuje o dodržování pravidel transparentní a férové hospodářské soutěže a zároveň vybízí své členské firmy a další podniky k tomu, aby v rámci dobrovolného závazku společně aktivně vystupovaly proti korupci, pro větší transparentnost a férovější přístup.