Všeobecné obchodní podmínky AHK Services s.r.o.

Článek 1
Předmět smlouvy


1. Zákazník (objednatel) pověřuje AHK Services s.r.o. (dále jen „AHK Services“) objednávkou k poskytnutí služeb.

2. K oddělení AHK Services patří „Účetnictví & daně“, „Poradenství pro investory a právo“, „Veletržní servis DE“ a „Podpora odbytu a průzkum trhu “.

3. Objednávka se vztahuje na zadání a poskytnutí různých služeb.

4. AHK Services je oprávněna pověřit jiné fyzické nebo právnické osoby (kooperační partnery) provedením celkové objednávky nebo její části.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jak je uvedeno níže:
a. Je-li z formy dokumentu zřejmé, že předpokladem pro jeho platnost a účinnost je podpis obou stran, nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
b. U smluv ve formě smluvního formuláře dle § 273 odst. 3 ObchZ, kde se předpokládá pouze podpis objednatele, je zaslání smluvního formuláře objednatelem na AHK Services návrhem na uzavření smlouvy dle § 43a ObčZ. Smlouva ve formě smluvního formuláře nabývá účinnosti přijetím a potvrzením smluvního formuláře ze strany AHK Services nebo zasláním objednané publikace objednateli.


Článek 2
Povinnosti objednatele


1. Objednatel je povinen poskytnout AHK Services bezodkladně všechny nezbytné dokumenty a informace, které jsou pro poskytnutí služby nezbytné.

2. Objednatel odpovídá za včasné poskytnutí všech dokumentů a informací potřebných pro poskytnutí služby a dále má povinnost oznámit AHK Services všechny relevantní okolnosti a události související s udělenou objednávkou. To platí také pro dokumenty, události a okolnosti, které se stanou známé až po zahájení činnosti AHK Services.

3. Na žádost AHK Services je objednatel povinen písemně potvrdit správnost a úplnost poskytnutých dokumentů, informací a ústních prohlášení.


Článek 3
Ochrana dat


1. Objednatel souhlasí s tím, že AHK Services shromažďuje, zpracovává a používá data související s poskytnutím objednaných služeb a může je rovněž poskytnout třetím osobám za účelem plnění příslušné smlouvy.

2. Objednatel uděluje tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“), svůj souhlas AHK Services se zpracováním osobních údajů získaných v souvislosti s konkrétní zakázkou, a to i k předání těchto dat třetím osobám za účelem plnění příslušné smlouvy a případného dalšího nabízení služeb společností AHK Services. Tento souhlas uděluje objednatel na období 3 let ode dne uzavření příslušné smlouvy podle těchto obchodních podmínek. Objednatel dále prohlašuje, že byl poučen o všech svých právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., především o možnosti odvolání souhlasu na adrese AHK Services.

3. Smluvní strany se zavazují, že během poskytování objednaných služeb a po jejich ukončení zachovají mlčenlivost o všech provozních skutečnostech, které v rámci spolupráce nebo v důsledku jejich činnosti získají a které nejsou obecně dostupné.


Článek 4
Odpovědnost


1. AHK Services neodpovídá za včasné poskytnutí objednaných služeb, jestliže objednatel včas neposkytne AHK Services dokumenty a informace, které jsou k poskytnutí objednaných služeb potřebné. Pokud AHK Services odpovídá za činnosti osob, prostřednictvím kterých vykonává svou činnost, je odpovědnost za škodu omezena na smluvně obvyklou předvídatelnou škodu ve výši max. 2.000.000,- Kč.

2. Odpovědnost za škodu AHK Services je zcela vyloučená v následujících případech:
a. jestliže dokumenty a informace, které jsou nezbytné k poskytnutí objednaných služeb, nejsou AHK Services poskytnuty včas z důvodu ne na straně AHK Services, ať už je to z důvodu přenosových chyb na straně poskytovatele poštovních služeb, při přenosu dat faxem nebo při přenosu dat elektronickou cestou;
b. AHK Services dále neručí za újmu, která vznikne nebo vznikla objednateli tím, že včas neposkytl AHK Services podklady, dokumenty a doklady atd. nezbytné k poskytnutí objednaných služeb.
c. AHK Services není povinna objednatele upozornit na případné uplynutí lhůt, které spadají do odpovědnosti objednatele.


Článek 5
Odstoupení od smlouvy


Po uzavření smlouvy není objednatel bez zákonného či smluvně sjednaného důvodu oprávněn od smlouvy odstoupit.


Článek 6
Nárok na odměnu a výše odměny


1. AHK Services má za poskytnutí objednaných služeb nárok na přiměřenou odměnu ze strany objednatele ve výši stanovené AHK Services pro jednotlivé služby, která, není-li zveřejněna na internetových stránkách společnosti AHK Services, je zpravidla sjednána předem. 

2. V případě, že AHK Services nesplní objednávku ze důvodů, jež nejsou na straně AHK Services, náleží ji také  sjednaná odměna, pokud AHK Services  byla připravena poskytnout objednané služby, ale zabránily jí v tom překážky na straně objednatele. Musí však nechat započíst, co ušetřila tím, že se objednávka nerealizovala.

3. V případě, že objednatel v období od podepsání smlouvy do dokončení služeb  AHK Services změní zadání objednávky služeb a v důsledku této změny vzniknou AHK Services dodatečné náklady, nese tyto náklady objednatel.


Článek 7
Závěrečná ustanovení


1. Smlouva se uzavírá na dobu poskytnutí a realizace služby. Během této doby není možné smlouvu řádně vypovědět.

2. Právo na odstoupení od smlouvy ze zákonných důvodů není tímto dotčeno. O podstatné porušení smluvní povinnosti dle § 345 odst. 1 ObchZ se jedná zejména, jestliže jedna strana závažným způsobem poruší povinnosti, které jí stanoví smlouva. Výpověď vyžaduje pro svou platnost a účinnost písemnou formu.

3. Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran. K platnosti této dohody se vyžaduje písemná forma.

4. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami českým právem.

5. Místem plnění vzájemných smluvních povinností i místní příslušnost pro případné soudní spory je Praha.

 

Praha 31. května 2012