Kvalifikace zaměstnanců

ČNOPK Vám nabízí odborné semináře a workshopy na aktuální hospodářská témata, manažerské tréninky a inhouse školení, která jsou zaměřena na praxi a vycházejí z potřeb konkrétních společností.

© Getty Images/FangXiaNuo

Organizujeme také mezinárodně uznávanou zkoušku z hospodářské němčiny (PWD). Připravíme a pomůžeme Vám realizovat vzdělávací programy podle vzoru německého duálního vzdělávání. Od roku 2008 ČNOPK exkluzivně nabízí pod značkou EUREM rekvalifikační kurz Manažer pro energetiku (European EnergyManager). Vedle toho od začátku roku 2018 realizujeme také vzdělávací projekt spolkového ministerstva životního prostředí Young Energy Europe.

European EnergyManager - Manažer pro energetiku

  • © Getty Images/anyaberkut

Česká Republika je jednou z 12 zemí EU, kde díky programu SAVE II a projektu EUREM.NET probíhají od roku 2008 vzdělávací kurzy Manažer pro energetiku (European EnergyManager). Cílovou skupinou projektu jsou podniky a organizace, které chtějí odhalit rezervy v oblasti úspor energie a energetického managementu. Přidanou hodnotou je fakt, že opatření v oblasti energetické efektivity jsou zaměřena vždy přímo na potřeby firmy a proto je také více než 80 procent navrhovaných opatření skutečně zrealizováno.

Během celého kurzu je kladen důraz na úzké propojení teorie s praxí, proto se i téma závěrečné práce vztahuje k problematice, kterou podnik řeší. Výuka probíhá na základě jednotných mezinárodních učebních osnov, zohledněna jsou specifika jednotlivých států. Přednášející jsou vždy v daném oboru uznávaní odborníci. Po úspěšném absolvování získají posluchači mezinárodní certifikát European EnergyManager a IHK-certifikát. V Česku je již 124 absolventů, několik z nich získalo také za svoje projekty mezinárodní ocenění.

V České republice je kurz akreditován MŠMT jako rekvalifikační kurz Manažer se zaměřením na energetiku a absolventi získají Osvědčení.

„Třináct absolventů kurzu EUREM v roce 2017 uspoří svým podnikům 17 milionů korun. Obrovský je i pozitivní dopad na životní prostředí – snížení emisí CO2 o 38 tisíc tun ročně – což představuje např. 900 vagonů naložených hnědým uhlím," jak nám uvedl nový absolvent pan Jiří Mrkus ze ŠKO-ENERGO při slavnostním předávání certifikátů, které se konalo 25. ledna 2018 v ČNOPK.

V únoru 2019 bude zahájen již třináctý ročník kurzu Manažer se zaměřením na energetiku (European EnergyManager), kde se účastníci učí efektivněji využívat energii a dosahovat konkrétních úspor.

Přihláška na kurz EUREM 2019

Více se o kurzu dozvíte v informačním letáku 2018 a na www.eurem.cz


Save the Date: » Konference EUREM, 6.–7. listopadu 2018

Pro další informace kontaktujte prosím Hanu Potůčkovou, tel.: +420 221 490 306.

↑ nahoru

Young Energy Europe - Energy Scouts ve Vaší firmě!

  • © Getty Images/weerapatkiatdumrong

„Průmyslově orientovaná Česká republika má v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany klimatu velký potenciál. Nejprve roste tlak na průmysl, aby šetřil energii a vyráběl šetrněji, s ohledem na životní prostředí. Iniciativa Young Energy Europe upozorňuje na toto téma a nabízí konkrétní řešení,“ vysvětlil René Harun, zastupující ředitel ČNOPK.

Young Energy Europe je určena výrobním podnikům a jejich mladým zaměstnancům. V rámci tohoto projektu se účastníci naučí odhalovat rezervy v oblasti úspor energie a zdrojů a samostatně navrhnou opatření na konkrétní úspory v jejich podniku. Mladí Energy Scouts by měli iniciovat opatření k úsporám a tím současně pomáhat svým firmám realizovat politiku ochrany klimatu. Young Energy Europe je projekt financovaný Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit), který spadá v Česku do iniciativy EUKI (Evropská iniciativa ochrany klimatu).

Informační leták YEE

ČNOPK tak vedle podpory už beztak velmi úzkých česko-německých hospodářských vztahů významně přispěje i k ochraně klimatu. » Dohodu v listopadu 2017 podepsal výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer a jeho zástupce René Harun.

Tento nový vzdělávací program, který ČNOPK nabízí, byl zahájen 27. února 2018 » Kick-Off-Workshopem, kterého se zúčastnili vedle zástupců firem a organizací také koordinátoři projektu a zástupci MŽP a MPO.

První kurz byl zahájen 4. září 2018 a bude zakončen prezentacemi závěrečných prací a předáním certfikátů 12. prosince 2018.

Harmonogram kurzu


Zápis do kurzu 2019 byl spuštěn.

Přihláška na kurz YEE 2019

Mezinárodního projektu, jehož koordinátorem je Německo, se účastní vedle České republiky i Maďarsko, Bulharsko a Řecko.

Pro další informace kontaktujte prosím Renátu Knollovou, Tel.: +420 221 490 364.

↑ nahoru

Mezinárodní zkouška z hospodářské němčiny (PWD)

  • © iStock.com/vm

ČNOPK nabízí ve spolupráci s Goethe-Institutem možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International). Zkouška z hospodářské němčiny je určena všem, kteří chtějí získat oficiální a mezinárodně platný certifikát potvrzující velmi dobré znalosti hospodářského jazyka (min. úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Zkouška se skládá ze čtyř částí - tří písemných (porozumění čtenému a slyšenému textu, písemný projev) a jedné ústní.

Tato zkouška je zaměstnavateli uznávána jako doklad vysoké úrovně znalostí profesního a odborného jazyka v hospodářské sféře.

Stáhněte si úlohy k procvičování

Sada úloh 1 (pdf, 1 MB)
Sada úloh 2 (pdf, 1 MB)
Sada úloh 3 (pdf, 1 MB)

Další informace o zkoušce získáte od Andrey Husmann, tel.: +420 221 490 304.

↑ nahoru