Energy Scouts CZ

Školení v oblasti úspor energií a dalších zdrojů

©AHK Services

První kurz v rámci projektu Energy Scouts CZ byl zahájen 25. 4. 2024 v Praze a bude slavnostně ukončen 3. 10.2024.

Dne 5. září 2024 startuje druhý běh kurzu. Tentokrát navštívíme Prahu-Ostravu-Brno.
Přihlašovat se můžete prostřednictvím přihlášky níže.

Přihláška do kurzu Energy Scouts CZ 2_2024

Harmonogram kurzu 2_2024

Projekt Energy Scouts CZ volně navazuje na úspěšný mezinárodní projekt Young Energy Europe (YEE), který v České republice realizovala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) prostřednictvím své dceřiné společnosti AHK Services s.r.o. od roku 2018. V letech 2018-2023 program v ČR absolvovalo 175 účastníků, kteří v týmech navrhli 77 úsporných projektů. Mnohé z těchto projektů se podařilo zrealizovat a přináší dnes firmám úspory energií i dalších zdrojů a tím i emisí CO2 či financí.

 

Od roku 2024 pokračuje ČNOPK v tomto typu vzdělávání prostřednictvím realizace projektu Energy Scouts CZ, který je pro roky 2024-25 podpořen z Národního programu Životní prostředí, Národního plánu obnovy prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.

Kurz zprostředkovává informace z oblasti ochrany klimatu, seznamuje s důvody pro ochranu klimatu a představuje současný stav i příčiny a důsledky klimatických změn. Přináší průřez oblastmi činností, které mají pro ochranu klimatu a šetrnější nakládání s energiemi a dalšími zdroji největší význam. Upozorňuje, kde vznikají nejčastější problémy, kde lze dosáhnout významných úspor (energie, vody, dalších surovin, emisí skleníkových plynů), a informuje o možných opatřeních, jejichž realizací lze těchto úspor dosáhnout. Kurz se věnuje především tématům zvyšování energetické účinnosti / dosažení úspor, dekarbonizace průmyslu, využívání čistších druhů energie, lepšího hospodaření se zdroji, energetické efektivity budov i udržitelné mobility, zabývá se ale také výpočtem uhlíkové stopy v souvislosti se společenskou odpovědností.

Nedílnou součástí kurzu je práce na vlastních praktických projektech. Účastníci již v průběhu kurzu navrhují úsporná opatření, která by měla být následně realizována. Při této činnosti je provází kromě odborných lektorů i lektoři měkkých dovedností (projektový management, komunikace, prezentace). V rámci projektu autoři vyčíslují nejen úspory daného zdroje, ale i úsporu CO2 (popř. jiného skleníkového plynu), kterou dané opatření přinese. Preferujeme návrhy menších a středně velkých opatření, která mohou být realizována v krátkodobém až střednědobém časovém horizontu. Součástí kurzu Energy Scouts CZ budou i informace o možnostech přispívat k ochraně klimatu v osobním životě.

Projekt Energy Scouts CZ tak propojuje vzdělávání s praxí a je určen pro pracovníky nejrůznějšího zaměření. Může se jednat o zaměstnance průmyslových podniků, obchodních společností nebo sektoru služeb, ale také státní správy. Účastníci se hlásí ideálně ve dvou- až čtyřčlenných týmech, ve kterých pro svou firmu zpracovávají úsporný projekt. Účast v kurzu neomezujeme odborností ani dosaženým vzděláním. Většina zaměstnanců při vykonávání své pracovní činnosti přichází do kontaktu s procesy, při kterých jsou využívány nejrůznější zdroje a dochází k produkci emisí, nebo mají možnost takové procesy při své práci ovlivnit. Kurz účastníky naučí rozpoznat, kde jsou potenciální možnosti šetrnějšího nakládání se zdroji, a navrhovat vhodná opatření. Pokud porozumí principům udržitelného chování, poznají možnosti, jak omezovat množství emisí a procesy nastavit šetrněji, seznámí se s konkrétními příklady, mají pak možnost na tyto situace upozorňovat a navrhovat úsporná řešení. Může se jednat o opatření technická, ale i organizační.

Průběh a obsah kurzu

5denní školení

Během jednotlivých školicích dnů získají účastníci informace a rozšíří si své znalosti v následujících oblastech:

•  klima – aktuální stav, změny, opatření k ochraně
•  energetický management provozu, provozní technologie
•  možnosti optimalizace a úspor energie, vliv lidského faktoru
•  stlačený vzduch, vodíkové technologie
•  energetická efektivita budov, vytápění/chlazení/větrání
•  obnovitelné zdroje energie
•  efektivita zdrojů - odpady / oběhové hospodářství, management a spotřeba / úspora vody
•  podniková mobilita
•  výpočty hospodárnosti, návratnosti, úspor CO2, možnosti financování projektů
•  soft skills - prezentační a komunikační dovednosti, projektový management
•  ochrana klimatu v osobním životě

Praktická část

Neméně důležitou součástí kurzu je práce na vlastních praktických projektech. Účastníci již v průběhu kurzu navrhují úsporná opatření, která by měla být následně realizována.

Prezentace energeticky úsporných projektů

Na závěr kurzu proběhnou prezentace praktických projektů, které účastníci kurzu vypracují pro své společnosti. Všichni zúčastnění tak mohou profitovat i ze zkušeností z ostatních firem a získat další podněty k samostatnému hledání nových potenciálů úspor. Po skončení kurzu obdrží úspěšní účastníci certifikát o absolvování kurzu a bude vyhlášen nejlepší projekt.

Termín realizace 1/2024–11/2025
Cíl projektu
  •  Osvěta v oblasti ochrany klimatu
  •  Návrh konkrétních opatření k úsporám energií a dalších zdrojů