European EnergyManager - Manažer se zaměřením na energetiku

Česká republika je jednou ze zemí EU, kde od roku 2008 probíhají kurzy European EnergyManager na základě jednotných učebních osnov. V současné době tyto kurzy probíhají ve dvacetisedmi zemích po celém světě. V červnu 2023 měl mezinárodní kurz EUREM více než 6700 absolventů, z nich je 164 z České republiky.

19. ročník kurzu Manažer se zaměřením na energetiku

V únoru 2025 bude zahájen již devatenáctý ročník kurzu Manažer se zaměřením na energetiku (European EnergyManager), který organizuje ČNOPK. Cílem tohoto kurzu jsou konkrétní finanční úspory, efektivnější využívání zdrojů a energie, které z dlouhodobého hlediska vedou k dosažení uhlíkové neutrality. Více na www. eurem.cz

přihláška na EUREM 2025

Cíl kurzu

Snížit spotřebu energie a současně náklady využitím efektivních technologií, optimalizací a zavedením energetického managementu.

Díky účasti v kurzu se firmě sníží náklady energii, bude flexibilněji reagovat na změny v energetice (zvýšení cen, emisní povolenky), na zajistí si konkurenceschopnost a zároveň se bude aktivně podílet na ochraně klimatu snížením uhlíkové stopy.

Zaměstnanec, kterého firma do kurzu vyšle, získá teoretické i praktické znalosti jak z oblasti technických předmětů, tak managementu. Již během kurzu využije prakticky získané dovednosti při zpracování konkrétního projektu úspor energie ve svém podniku. Navrhne konkrétní opatření jak optimalizovat spotřebu energie ve firmě po stránce technické, tak i následně zvládne manažersky realizaci tohoto opatření.

Certifikáty

Na základě úspěšného složení písemné zkoušky, vypracování závěrečné práce a její obhajoby získá posluchač následující certifikáty:

• „Manažer se zaměřením na energetiku“ - Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako rekvalifikační kurz
„European EnergyManager“ - Mezinárodní certifikát a „EnergieManager“ certifikát IHK uznávaný v Německu

Účastníci

Průmyslové podniky a další energeticky náročné provozy (především výrobní závody, teplárny, zemědělské podniky atd.)
Odborní pracovníci a vedoucí pracovníci v oblasti energetiky a managementu především z výrobních závodů (např. technický ředitel, energetik, vedoucí výroby, procesní a projektový inženýr, pracovník investičního oddělení nebo technického rozvoje a nákupu atd.)

Struktura kurzu

Úzké propojení teorie s praxí
Teoretická a praktická část obsahuje celkem 230 hodin, z toho:
136 hodin teoretické výuky a praktické výpočty
94 hodin samostudia, vypracování závěrečné práce
• závěrečná práce a její obhajoba před odbornou komisí, písemný test

Je zajištěn individuální přístup, maximálně 20 posluchačů v jednom kurzu.

Místo konání

Praha


Projekt se mimo jiné zaměřil i na další prohloubení znalostí energetických manažerů, nejen absolventů kurzu EUREM Manažer se zaměřením na energetiku (European EnergyManager), v ostatních participujících zemích. Cílem je více využívat doporučení z energetických auditů a tím zvýšit energetickou účinnost, efektivitu a konkurenceschopnost podniků.

Toho je dosaženo pomocí následujících nástrojů:

Workshopy

Během workshopu se posluchači seznámí s konkrétními příklady z praxe. Témata jednotlivých workshopů rozšiřují jednotlivé moduly e-learningu. Zejména se jedná o: energetický audit, finanční hodnocení projektu včetně nácviku správné prezentace výsledků a procvičování práce s nástrojem Energy Audit Support Tool. Více » zde

 

Setkání absolventů kurzu EUREM (Alumni)

Nabízí vynikající příležitost k udržení kontaktů po ukončení vzdělávacího kurzu EUREM - European EnergyManager (Manažer se zaměřením na energetiku). Absolventi zde získají i aktuální informace o důležitých energetických tématech a novinkách z projektu EUREMnext. Více » zde

EUREMnext

V roce 2019 byly učební materiály rozšířeny v rámci projektu EUREMnext. Tento projekt získala ČNOPK společně s Obchodní a průmyslovou komorou v Norimberku, Rakouskou hospodářskou komorou, Řecko-německou obchodní a průmyslovou komorou a finskou firmou AEL od Evropské komise v rámci programu Horizont 2020. » Více informací (anglicky)

e-Learning

Forma dálkového učení (e-learning), ktaré šetří čas a náklady na cestování, zvyšuje svou užitečnost a přitažlivost i použitím nových prvků včetně interaktivních. Pomocí nástrojů umožňujících hodnocení složitějších opatření v průmyslu jsou vzdělávací materiály oproti konvenčnímu řešení více propojeny s procesem energetického auditu. Tyto nástroje současně pomáhají účastníkům ukázat, které náklady je nutné brát v úvahu při výpočtu efektivnosti. Více » zde

Mezinárodní konference

Jedním z faktorů úspěchu EUREM je výměna zkušeností mezi účastníky. Mezinárodní konference EUREM nabízejí unikátní příležitost k výměně informací o aktuálních tématech v energetice. 10. konference EUREM se uskutečnila v Aténách ve dnech 30. září a 1. října 2020.

» tisková zpráva (CZ)

» Newsletter EUREMnext 10/2020 (ENG)