Energy Scouts CZ

Školení v oblasti úspor energií a dalších zdrojů

©AHK Services

První kurz v rámci projektu Energy Scouts CZ byl zahájen 25. 4. 2024 v Praze a bude slavnostně ukončen 3. 10.2024.

Dne 5. září 2024 startuje druhý běh kurzu. Tentokrát navštívíme Prahu-Ostravu-Brno.
Přihlašovat se můžete prostřednictvím přihlášky níže.

Přihláška do kurzu Energy Scouts CZ 2_2024

Harmonogram kurzu 2-2024

Projekt Energy Scouts CZ volně navazuje na úspěšný mezinárodní projekt Young Energy Europe (YEE), který v České republice realizovala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) prostřednictvím své dceřiné společnosti AHK Services s.r.o. od roku 2018. V letech 2018-2023 program v ČR absolvovalo 175 účastníků, kteří v týmech navrhli 77 úsporných projektů. Mnohé z těchto projektů se podařilo zrealizovat a přináší dnes firmám úspory energií i dalších zdrojů a tím i emisí CO2 či financí.

Od roku 2024 pokračuje ČNOPK v tomto typu vzdělávání prostřednictvím realizace projektu Energy Scouts CZ, který je pro roky 2024-25 podpořen z Národního programu Životní prostředí, Národního plánu obnovy prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.

Kurz zprostředkovává informace z oblasti ochrany klimatu, seznamuje s důvody pro ochranu klimatu a představuje současný stav i příčiny a důsledky klimatických změn. Přináší průřez oblastmi činností, které mají pro ochranu klimatu a šetrnější nakládání s energiemi a dalšími zdroji největší význam. Upozorňuje, kde vznikají nejčastější problémy, kde lze dosáhnout významných úspor (energie, vody, dalších surovin, emisí skleníkových plynů), a informuje o možných opatřeních, jejichž realizací lze těchto úspor dosáhnout. Kurz se věnuje především tématům zvyšování energetické účinnosti / dosažení úspor, dekarbonizace průmyslu, využívání čistších druhů energie, lepšího hospodaření se zdroji, energetické efektivity budov i udržitelné mobility, zabývá se ale také výpočtem uhlíkové stopy v souvislosti se společenskou odpovědností.

Nedílnou součástí kurzu je práce na vlastních praktických projektech. Účastníci již v průběhu kurzu navrhují úsporná opatření, která by měla být následně realizována. Při této činnosti je provází kromě odborných lektorů i lektoři měkkých dovedností (projektový management, komunikace, prezentace). V rámci projektu autoři vyčíslují nejen úspory daného zdroje, ale i úsporu CO2 (popř. jiného skleníkového plynu), kterou dané opatření přinese. Preferujeme návrhy menších a středně velkých opatření, která mohou být realizována v krátkodobém až střednědobém časovém horizontu. Součástí kurzu Energy Scouts CZ budou i informace o možnostech přispívat k ochraně klimatu v osobním životě.

Projekt Energy Scouts CZ tak propojuje vzdělávání s praxí a je určen pro pracovníky nejrůznějšího zaměření. Může se jednat o zaměstnance průmyslových podniků, obchodních společností nebo sektoru služeb, ale také státní správy. Účastníci se hlásí ideálně ve dvou- až čtyřčlenných týmech, ve kterých pro svou firmu zpracovávají úsporný projekt. Účast v kurzu neomezujeme odborností ani dosaženým vzděláním. Většina zaměstnanců při vykonávání své pracovní činnosti přichází do kontaktu s procesy, při kterých jsou využívány nejrůznější zdroje a dochází k produkci emisí, nebo mají možnost takové procesy při své práci ovlivnit. Kurz účastníky naučí rozpoznat, kde jsou potenciální možnosti šetrnějšího nakládání se zdroji, a navrhovat vhodná opatření. Pokud porozumí principům udržitelného chování, poznají možnosti, jak omezovat množství emisí a procesy nastavit šetrněji, seznámí se s konkrétními příklady, mají pak možnost na tyto situace upozorňovat a navrhovat úsporná řešení. Může se jednat o opatření technická, ale i organizační.

Průběh a obsah kurzu

5denní školení

Během jednotlivých školicích dnů získají účastníci informace a rozšíří si své znalosti v následujících oblastech:

•  klima – aktuální stav, změny, opatření k ochraně
•  energetický management provozu, provozní technologie
•  možnosti optimalizace a úspor energie, vliv lidského faktoru
•  stlačený vzduch, vodíkové technologie
•  energetická efektivita budov, vytápění/chlazení/větrání
•  obnovitelné zdroje energie
•  efektivita zdrojů - odpady / oběhové hospodářství, management a spotřeba / úspora vody
•  podniková mobilita
•  výpočty hospodárnosti, návratnosti, úspor CO2, možnosti financování projektů
•  soft skills - prezentační a komunikační dovednosti, projektový management
•  ochrana klimatu v osobním životě

Praktická část

Neméně důležitou součástí kurzu je práce na vlastních praktických projektech. Účastníci již v průběhu kurzu navrhují úsporná opatření, která by měla být následně realizována.

Prezentace energeticky úsporných projektů a zakončení kurzu

Na závěr kurzu proběhnou prezentace praktických projektů, které účastníci kurzu vypracují pro své společnosti. Všichni zúčastnění tak mohou profitovat i ze zkušeností z ostatních firem a získat další podněty k samostatnému hledání nových potenciálů úspor. Po skončení kurzu obdrží úspěšní účastníci certifikát o absolvování kurzu a bude vyhlášen nejlepší projekt.

Termín realizace 1/2024–11/2025
Cíl projektu
  •  Osvěta v oblasti ochrany klimatu
  •  Návrh konkrétních opatření k úsporám energií a dalších zdrojů