Instruktor praktického vyučování

Probíhá u Vás ve firmě praktické vyučování žáků učebních oborů, nebo s tím plánujete začít? Klíčovou osobou při výcviku žáků je instruktor, proto je důležité pro tuto pozici nejen vybrat vhodného člověka, ale také jej na jeho úlohu připravit. 

© iStock.com/BraunS

Kandidáti na instruktora bývají zkušení odborníci ve svém oboru, ale obvykle nejsou proškoleni pro pedagogickou práci. Pociťujete potřebu své instruktory proškolit a dát jim tak možnost získat znalosti, které jim pomohou při práci se žáky i v orientaci v pedagogických dokumentech? Nabízíme Vám vzdělávací kurz pro instruktory praktického vyučování.

Kurz Instruktor praktického vyučování

Kurz je určen pro instruktory praktického vyučování, tedy zaměstnance firem, kteří nemají pedagogické vzdělávání, vedou ovšem žáky při praktickém vyučování ve firmě a mají zodpovědnost za jejich bezpečnost při práci.

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům základní znalosti z pedagogiky, psychologie a didaktiky odborného výcviku, seznámit je se školní pedagogickou dokumentací i s tím, jak pracovat se žáky, kteří u nich absolvují praktické vyučování.

Rozsah kurzu: celkem 40 hodin včetně samostudia a závěrečného testu

Obsahová náplň kurzu

 • Kontext odborného vzdělávání (rámcové a školní vzdělávací programy, profil absolventa, učební plán, učební osnova, spolupráce školy a firmy a její význam, problémy odborného školství)
 • Požadavky na instruktora praktického vyučování, jeho role a význam
 • Projevy adolescence
 • Sociálněpatologické jevy
 • Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Hodnocení a zpětná vazba
 • Motivace
 • Organizační formy vyučování
 • Vyučovací metody
 • Základní didaktické principy (jak stanovovat cíle, jaké metody jsou pro dosahování různých typů cílů vhodné, jak plánovat výuku)
 • Pedagogická dokumentace, třídní kniha, deník praxe
 • Evidence přítomnosti žáků, kázeňské přestupky a jejich řešení
 • Bezpečnost práce, předcházení úrazům, řešení úrazu na pracovišti, související legislativa
 • Tematický plán, příprava na výukovou jednotku
 • Plánování výuky žáků ve firmě, práce se školním vzdělávacím programem, učební osnovou a tematickým plánem