Prohlášení o ochraně osobních údajů

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (dále jen ČNOPK) bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Chceme, abyste věděli, kdy a jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme. Provedli jsme taková technická a organizační opatření, která zaručí, že jak my, tak i externí poskytovatelé služeb budou dbát předpisů o ochraně osobních udajů.

© Getty Images/chombosan

Přístup do nabídky na internetu

Každý přístup do nabídky ČNOPK na internetu je ukládán do souboru provozního deníku. V tomto souboru jsou uchovávány po dobu maximálně 3 měsíců následující údaje:

 • IP adresa
 • název vyžádaného souboru
 • datum a čas vyžádání
 • množství přenesených dat
 • hlášení o úspěšnosti přenosu dat

Tyto údaje budou použity pouze pro optimalizaci internetové nabídky. Pokud u nás objednáváte informační materiál, Zpravodaj či jiné publikace nebo se přihlašujete na naše akce, ptáme se Vás na Vaše jméno a další osobní údaje. Záleží je na Vás, zda tyto údaje vyplníte. Vaše údaje uchováváme na obzvláště chráněném serveru v Německu. Přístup k němu má pouze několik osob se zvláštním oprávněním, které mají na starosti technickou, obchodní a redakční péči o tento server.

Google Analytics

Tato internetová stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce bude však vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se bude přenášet úplná adresa na server společnosti Google v USA a tam krácena. Z pověření provozovatele této internetové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení využívání této internetové stránky, k vytváření sestav o aktivitách na internetové stránce a dalšího využívání internetových stránek a služeb souvisejících s Internetem vůči provozovatelům stránek. IP adresy přenesené z Vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics nebudou slučovány s jinými daty Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat pomocí příslušného nastavení ve Vašem prohlížeči; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce této internetové stránky v celém rozsahu. Dále můžete zamezit shromažďování dat na Google vytvořených pomocí souborů cookie a vztahujících se na využívání této internetové stránky (včetně Vaší IP adresy) a zpracování těchto dat společností Google tak, že si kliknutím na následující odkaz stáhnete a nainstalujete modul plugin prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Použití souborů cookie

Na některých stránkách jsou používány soubory cookie, aniž bychom Vás na to mohli upozornit. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že soubory cookie automaticky přijímá. Můžete však nastavit Váš prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítnul, nebo aby tyto byly ukládány jen po dobu trvání daného internetového spojení.

Ochrana mladistvých

Osoby mladší 18 let by nám neměly bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce sdělovat žádné osobní údaje. Nevyžadujeme od dětí a mládeže žádné osobní údaje. Vědomě tyto údaje neshromažďujeme a také je nepředáváme třetí osobě.

Předávání osobních údajů třetí osobě

Údaje, které budou shromážděny během přístupu do nabídky ČNOPK na internetu, budou předány třetí osobě pouze tehdy, vyžaduje-li to zákon či soudní rozhodnutí nebo bude-li to nezbytné pro případ právního nebo trestního stíhání z důvodu útoku na internetovou infrastrukturu ČNOPK. Shromážděné osobní údaje nebudou předány třetí osobě za jinými nekomerčními či komerčními účely. V případě objednání publikací budou Vámi zadané osobní údaje použity pouze uvnitř ČNOPK a firmy, která je pověřena zasíláním publikací. Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudou Vaše osobní předány údaje třetí osobě.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Odkazy na internetové stránky třetích osob

Naše nabídka na internetu obsahuje odkazy na internetové stránky třetích osob. Nemáme žádný vliv na to, zda tyto třetí osoby dodržují předpisy o ochraně osobních údajů.

Další informace

Informace o zpracování osobních údajů pro členy Česko-německé obchodní a průmyslové komory

Česko-německá obchodní a průmyslová komora, IČO: 49708210, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 40, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 8407 (dále jen „ČNOPK“ nebo „Komora“), tímto v pozici správce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „Nařízení“), informuje všechny své členy, jsou-li fyzickými osobami (dále jen „člen/-ové ČNOPK“), o zpracování jejich osobních údajů.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby. 

Typy a zdroje zpracovávaných osobních údajů

Komora tímto informuje členy ČNOPK v pozici subjektů údajů, že ve vztahu k nim zpracovává následující typy osobních údajů:

a) identifikační a kontaktní údaje;
b) fakturační údaje;
c) platební údaje;
d) údaje o podnikatelské činnosti (zejm. odkaz na webové stránky, náplň podnikatelské činnosti, obor, NACE kód, rok započetí činnosti, roční obrat, majetková účast v Německu či České republice);
e) údaje o účasti na akcích ČNOPK;
f) údaje ze vzájemné komunikace (ať již probíhající osobně, písemně, telefonicky či jinak).

Poskytnutí údajů ad a) až d) výše (alespoň v základním rozsahu) je smluvním požadavkem Komory, tudíž je členové ČNOPK vyplňují v rámci žádosti o členství v Komoře. Členství v ČNOPK je dobrovolné.
Výše uvedené osobní údaje zpracovávané Komorou pocházejí z následujících zdrojů:
a) údaje poskytl sám člen ČNOPK při registraci členství či v průběhu spolupráce s Komorou;
b) údaje pocházejí z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.

Způsoby, právní základy a účely zpracování osobních údajů

Komora výše uvedené osobní údaje zpracovává za účelem realizace členství členů v ČNOPK, a to jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. zaměstnanců příjemců (k příjemcům viz níže). Zpracování osobních údajů členů ČNOPK ze strany Komory je nezbytné pro realizace členství členů v ČNOPK a plnění s tím souvisejících práv a povinností jak Komory, tak jednotlivých členů ČNOPK (k těmto právům a povinnostem více viz  Stanovy ČNOPK)

Komora výše uvedené údaje nepoužívá k rozhodnutím čistě na bázi automatizovaného zpracování, včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 2 Nařízení. Údaje mohou být využity i pro účely přímého marketingu (zejména ve formě elektronických obchodních sdělení) na základě oprávněného zájmu Komory. Proti takovému zpracování může člen ČNOPK podat bezplatně námitku, a to písemným sdělením zaslaným poštou na adresu Komory nebo elektronicky na e-mailovou adresu barkova(at)dtihk.cz geschickt wurde.

Příjemci osobních údajů

Komora osobní údaje členů ČNOPK v rozsahu adresa sídla, kontaktní údaje a údaje o činnosti firmy zveřejňuje v Seznamu členů ČNOPK, který Komora vede jednak v tiskové verzi a jednak v elektronické verzi dostupné zde: http://tschechien.ahk.de/cz/clenstvi/seznam-clenu-cnopk/ , přičemž členové ČNOPK jsou o tomto zveřejnění jakožto integrální součásti členství rovněž informováni v rámci žádosti o členství v ČNOPK.

Komora dále osobní údaje členů ČNOPK v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předává těmto kategoriím příjemců:

 • svým smluvním partnerům, které Komora potřebuje pro své běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s členy ČNOPK, např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům poštovních služeb;
 • jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů Komoře ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů Komory (např. soudům, Policii ČR atp.);

Doba zpracování a uložení osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje členů ČNOPK jsou Komorou zpracovávány a uloženy po dobu trvání jejich členství v ČNOPK a po jeho ukončení dále po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv souvisejícího nároku Komory či členů ČNOPK. Po uplynutí této doby Komora osobní údaje člena ČNOPK zlikviduje, ledaže bude oprávněna/povinna tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu např. na základě oprávněného zájmu po dobu trvání promlčecí lhůty jakéhokoliv nároku souvisejícího s členstvím v ČNOPK.
Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Komory budou výše uvedené osobní údaje členů ČNOPK u Komory zpracovávány po dobu trvání členství v ČNOPK. Dokumenty, v nichž jsou obsaženy osobní údaje členů ČNOPK, Komora bude v případech, kde jí to ukládá závazný předpis, archivovat po předepsanou dobu.

Práva členů ČNOPK

Komora tímto informuje členy ČNOPK, že za podmínek stanovených v Nařízení má každý člen ČNOPK od 25. 5. 2018 vůči Komoře:
a) právo na výmaz svých osobních údajů v případech předpokládaných v čl. 17 Nařízení;
b) právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se člena ČNOPK týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má člen ČNOPK právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
c) právo na přístup ke svým osobním údajům a právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů (nebudou-li nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob);
d) právo žádat, aby Komora omezila zpracování jeho osobních údajů v případě, že:

 • (i) člen ČNOPK popírá přesnost jeho osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Komora mohla přesnost takových osobních údajů ověřit;
 • (ii) zpracování je protiprávní a člen ČNOPK odmítá výmaz jeho osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;
 • (iii) Komora již osobní údaje člena ČNOPK nepotřebuje pro účely zpracování, ale člen ČNOPK je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a že
 • (iv) člen ČNOPK vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Komory převažují nad oprávněnými důvody člena ČNOPK;

e) právo na přenositelnost jeho osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo smlouvy a zároveň automatizovaně;

f) právo podat bezplatnou námitku proti zpracování prováděnému na základě oprávněného zájmu Komory, a to zejména proti přímému marketingu prováděnému na základě oprávněného zájmu Komory;
g) právo být informován v případě, že nastalo porušení zabezpečení jeho osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně člena ČNOPK; a
h) právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
i) Právo odvolat již udělený souhlas a to s účinky do budoucna. V případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu, může subjekt údajů odvolat souhlas buď písemným sdělením zaslaným na adresu sídla ČNOPK nebo emailem na adresu barkova(at)dtihk.cz

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoli dotazů či nejasností ohledně nakládání Komory s osobními údaji členů ČNOPK může člen ČNOPK Komoru kontaktovat písemně na adrese jejího sídla nebo na její e-mailové adrese hrbik(at)dtihk.cz. Člen ČNOPK má rovněž právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (další kontaktní údaje zde: www.uoou.cz).
Každý člen ČNOPK tímto bere na vědomí, že prostřednictvím výše uvedených informací Komory byl poučen o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 až 22 Nařízení.

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob v naší společnosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích (ČNOPK)

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k Vašim osobním údajům přístup a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Václavské náměstí 795/40, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 49708210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. A 8407, tel. +420 224 221 200, e-mail: info(at)dtihk.cz

2. V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?

A. Kdy zpracováváme údaje s Vaším souhlasem?

O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem nebo členem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky.

B. Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu?

Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

a) Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na vaši žádost:
Účel: realizace smluvního závazku

b) Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce;
Účel:

 • pro vymáhání dlužných částek za provedenou práci nebo jiných pohledávek Správce
 • Přímý marketing směřovaný výhradně vůči našim zákazníkům spočívající v nabídce produktů a služeb poskytovaných Správcem. Komunikace probíhá různými kanály včetně elektronických (např. e-mail, telefonický rozhovor).

c) Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona.
Účel: poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje,
 • údaje o produktech, které máte sjednané, příp. o službách, které nám poskytujete
 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
 • platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).

4. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané bodu 2 této informace pocházejí z následujících zdrojů:

a) Údaje jste nám poskytl/a Vy, např.v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jste nám je sdělil/a v průběhu naší spolupráce.

b) Zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.

5. Jak Vaše osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

6. Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům poštovních služeb,
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);

7. Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?

Vaše údaje jsou u nás uloženy po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu a dále pak po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i Vašeho souvisejícího nároku.
V případech, kde nám to ukládá závazný předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše údaje, po předepsanou dobu.
Pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu ukládáme Vaše údaje po dobu 3 let, od skončení realizace našeho posledního smluvního vztahu.
Pro marketingové účely prováděné na základě souhlasu, po dobu 3 let, tak jak je uvedeno v souhlasu.

8. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Právo na přístup – můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme
 • Právo na výmaz - můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
c) vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 • Právo na omezení zpracování  – můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

a) Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) Zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody

 • Právo na přenositelnost údajů - v případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu –pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

9. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný ?

O udělení Vašeho souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem nebo členem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služby naší společnosti.

10. Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Souhlas udělený pro marketingové účely můžete odvolat kdykoliv.

11. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti.

12. Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděném bez Vašeho souhlasu?

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob v naší společnosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích (AHK Services s.r.o.)

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k Vašim osobním údajům přístup a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost AHK Services s.r.o., Václavské náměstí 795/40, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24714933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 168256, tel. +420 224 221 200, e-mail: info(at)dtihk.cz

2. V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?

A. Kdy zpracováváme údaje s Vaším souhlasem?
O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky.

B. Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu?

Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:
a) Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na vaši žádost:
Účel: realizace smluvního závazku

b) Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce;
Účel:

 • Pro vymáhání dlužných částek za provedenou práci nebo jiných pohledávek Správce.
 • Přímý marketing směřovaný výhradně vůči našim zákazníkům spočívající v nabídce produktů a služeb poskytovaných Správcem. Komunikace probíhá různými kanály včetně elektronických (např. e-mail, telefonický rozhovor).

c) Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona
Účel: poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje,
 • údaje o produktech, které máte sjednané, příp. o službách, které nám poskytujete
 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
 • platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).

4. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané bodu 2 této informace pocházejí z následujících zdrojů:
a) Údaje jste nám poskytl/a Vy, např. v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jste nám je sdělil/a v průběhu naší spolupráce.
b) Zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.

5. Jak Vaše osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

6. Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům poštovních služeb,
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);

7. Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?

Vaše údaje jsou u nás uloženy po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu a dále pak po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i Vašeho souvisejícího nároku. V případech, kde nám to ukládá závazný předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše údaje, po předepsanou dobu.
Pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu ukládáme Vaše údaje po dobu 3 let, od skončení realizace našeho posledního smluvního vztahu. Pro marketingové účely prováděné na základě souhlasu, po dobu 3 let, tak jak je uvedeno v souhlasu.

8. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Právo na přístup – můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů
 • Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme
 • Právo na výmaz - můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

a) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) Odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
c) Vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

 • Právo na omezení zpracování - můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

a) Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody

 • Právo na přenositelnost údajů - v případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

9. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný ?

O udělení Vašeho souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služby naší společnosti.

10. Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Souhlas udělený pro marketingové účely můžete odvolat kdykoliv.

11. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti.

12. Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděném bez Vašeho souhlasu?

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů.